ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Homlokzati mûanyag nyílászárók gyártására, forgalmazására,

mely elválaszthatatlan részét képezi az IDEX-ABLAK Kft. (Székhely: 2067 Szárliget, Árpád út 2., telephely, ügyfélszolgálat, bemutatóterem helye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32., adószáma: 14426287-2-11., bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024-47954708-51100005), mint vállalkozó által homlokzati és beltéri mûanyag nyílászárók, valamint kiegészítõinek értékesítésére, gyártására a szerzõdõ féllel, továbbiakban megrendelõvel kötött megrendelésnek.

Kérjük, hogy jelen Általános Szerzõdési Feltételeinket (ÁSZF) megrendelés elõtt gondosan

tanulmányozza át, mert nem áll módunkban Megrendelõinkkel ettõl eltérõ feltételekkel

megállapodni!

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Vállalkozó mûanyag és alumínium nyílászárók (ajtók, ablakok és hasonló szerkezetû elválasztó falak) gyártásával foglalkozik, valamint a nyílászárókhoz saját üzemünkön kívül készült kiegészítõket (pl: párkány, redõny, rovarháló stb.) is forgalmazz.

Termékeinkkel kapcsolatos szolgáltatások: nyílászárók és kiegészítõk cseréje bontással és beépítéssel, csak beépítés, takarólécezés, csak helyszínre szállítás. Vállalkozó nem végzi el a nyílászárók cseréjével kapcsolatban esetleg felmerülõ kõmûves munkát. Vállalkozó meglévõ, más által készített nyílászáró javítását csak feltételesen vállalja az eltérõ alkatrész-családok miatt.

2. A megrendelés létrejötte
a.) A vállalkozó vállalja, hogy az ügyfél írásbeli vagy szóbeli megkeresésére, az ügyfél által megadott nyílászáró(k) pontos gyártási méreteik alapján, térítésmentesen részletes ajánlatot készít. Az árajánlat elkészítéséhez az ügyfélnek minden esetben legfeljebb 3 cm-es eltéréssel közelítõ méretet kell megadnia. Az ügyfélnek ajánlatkéréshez az alábbi adatokat szükséges megadnia: kívánt kiegészítõket, megrendelõ (fizetõ, akinek nevére a számlát kérik) neve, címe, megrendelõ vagy kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe, a beépítési hely címe (ha beépítést kérnek). Amennyiben a megrendelõ nem igényli a felmérést, úgy az aláírásával igazolja a megrendelésben lévõ nyílászárók méretének helyességét, arra a méretre történõ legyárthatóságát. A megrendelõ aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplõ termékek méretérõl és a felmérésérõl, megfelelõ és elegendõ tájékoztatást kért és kapott.

b.) Amennyiben az ügyfél a méreteket nem tudja meghatározni és egyben kéri a vállalkozótól a nyílászárók beépítését, úgy a vállalkozó biztosítja a felmérõ szakembert, aki megállapítja a nyílászárók méreteit. Az ügyfél helyszínen tájékoztatja a felmérõt, hogy az egyes nyílászárókat milyen nyitás iránnyal és kiegészítõkkel kéri. A felmérés során felmérési dokumentum készül.

c.) A részletes ajánlat tartalmazza az ügyfél 2/a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével a nyílászárók, kiegészítõk típusát, anyagát, méretét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a vállalási határidõt, továbbá tételesen a bruttó vagy/és nettó eladási összeget.

d.) Az ajánlat az ajánlattétel idõpontjától számított 14 napig érvényes, amennyiben az ajánlaton ettõl eltérõ idõintervallum nem szerepel.

e.) Az ajánlati ár az ajánlatban szereplõ nyílászárókra és a felsorolt kiegészítõkre vonatkozik. Vállalkozó általi beépítés esetében az ajánlati ár tartalmazza a nyílászárók és felsorolt kiegészítõk összegén túl, az ügyfél által kért beépítés összegét is.

f.) Amennyiben az ügyfél az elõzõ pontban írt idõtartamon belül a vállalkozó ajánlatában foglaltakat módosítás nélkül elfogadja, a szerzõdõ felek személyesen megrendelést írnak vagy az ügyfél a vállalkozó által megküldött pontos ajánlatra hivatkozva E-mailben megrendeli a nyílászárók legyártását és beépítését. Amennyiben az ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése és az ajánlat módosítása után kerülhet sor a megrendelésre. Megrendelõnek tekintendõ a megrendelés aláírásakor a -MEGRENDELÕ- felíratnál szereplõ személy, vagy dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazottja, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

g.) A megrendelõ az elõzõ pontban írt megrendelés aláírásával vagy megküldésével egyidejûleg köteles a megrendelésben szereplõ végösszeg díj min. 50%-át elõleg jogcímén befizetni a vállalkozó pénztárába, vagy a vállalkozó bankszámlájára átutalni.

h.) A megrendelésben szereplõ a vállalkozó által vállalt szállítási határidõ azon a napon indul, mely napon a megrendelõ az 2/g pontban írt elõleget a vállalkozó pénztárába befizette, vagy mely napon ezen elõleget a vállalkozó bankszámláján a számlavezetõ pénzintézet jóváírja. Valamint tényleges gyártási méretek állnak rendelkezésre és a megrendelés aláírása mindkét fél által megtörtént vagy a megrendelõ által küldött e-mailben történõ megrendelés megérkezett a vállalkozóhoz. Mindegyik feltétel teljesülése esetén a vállalkozó gyártásba adja a megrendelést. Amennyiben valamely esemény nem teljesül 3 munkanapon belül, úgy a vállalkozó jogosult új határidõ megállapítására, melyrõl a megrendelõt tájékoztatja. A vállalkozó az elõlegrõl az elõleg befizetésével egyidejûleg, vagy a vállalkozó számláján történõ jóváírástól számított 8 munkanapon belül, elõlegszámlát állít ki a megrendelõ részére.

i.) A megrendelõ aláírásával (e-mail megküldésével) elismeri, hogy a megrendelésben szereplõ termékek mennyiségérõl, külsõ megjelenésrõl, mûszaki paramétereirõl, mûködésérõl, nyitásmódjairól, stb. megfelelõ és elegendõ tájékoztatást kért és kapott.

j.) A jelen ÁSZF 2/e pontjában írt megrendelés az aláírás dátumától számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható, utána a megrendelõ köteles megtéríteni a vállalkozónak az addig felmerült költségeit. A módosítás alkalmával az 2/e pontnak megfelelõen új megrendelés aláírására kerül sor.

k.) A vállalkozó térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott termékek helyszínre szállítását vagy a terméket gyártó cég által elõírt szakszerû beépítést. A vállalkozó a beépítést alvállalkozóval is kiviteleztetheti, errõl külön tájokoztatást nem köteles a megrendelõnek adni. A megrendelõ aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplõ termékek beépítésérõl, és annak várható határidejérõl, megfelelõ és elegendõ tájékoztatást kért és kapott.

3. Vállalási határidõ:
Vállalkozó az ajánlattal együtt megadja a vállalási határidõt. Tekintettel arra, hogy Vállalkozó minden nyílászárót egyedileg pontos méretre gyárt, valamint a késztermékbõl raktárkészletet nem tart, ezért az azonnali szállítás nem lehetséges. A vállalási határidõ legrövidebb idejét a technológiai folyamatok és a beszállítók határidõi adják, ennek okán tetszõlegesen rövid határidõt felárért sem tud elvállalni. Különleges szín választás, speciális kiegészítõk vagy üvegek, betétek esetén a vállalási határidõ a szokásosnál hosszabb lesz. Vállalkozó elkötelezett a megrendelõk precíz kiszolgálása mellett, azonban ennek ellenére elõfordulhat, hogy a vállalt határidõt (legtöbbször a beszállítónk késedelme miatt) nem tudja tartani. Vállalkozó a beszállítói késedelméért nem tud felelõsséget vállalni.

4. A megrendelés teljesítése:

Az Idex-Ablak Kft. a megrendelésben rögzített nyílászárókat és tartozékait az ÁSZF pontjainak figyelembevételével teljesíti. (A vállalkozó és a megrendelõ között létrejövõ közös egyeztetést követõen megállapított beépítési idõpont nem minõsül teljesítési kritériumnak.)

5. A termék átadás-átvétele
a.) A szállítás során keletkezett sérülésekért, károkért az Idex-Ablak Kft. csak az általa elvégzett szállítás esetén vállal felelõsséget. A szállítás költségét a termékárak nem tartalmazzák, az ajánlatban külön tételként szerepel. Termékek átvételekor szemrevételezési vizsgálat történik (darabszám, szín, üvegezés, stb.). A szállítási költség nem tartalmazza a helyszín nehéz megközelíthetõségébõl eredõ plusz költségeket, pl.: daruzás, állvány, illetve extra segéderõ használata, stb.

b.) A vállalkozó köteles a megrendelõt a nyílászáró(k) pontos megérkezésérõl értesíteni E-mailben vagy telefonon. A megjelölt dátum a nyílászáró(k) átadásának-átvételének az idõpontja. A megrendelést így teljesítettnek kell tekinteni.

c.) Az átadás-átvétel helyszíne a megrendelõvel elõre egyeztetett helyszín.

d.) A megrendelõ és a vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttmûködve, a termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart. Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a termék mûszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér (a bizonyítás a megrendelõ feladata). Hibás teljesítés esetén jegyzõkönyv készül, melyben megállapodnak a megrendelés teljesítés további menetében. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés között az ÁSZF pontjai szerint nincs bizonyítható eltérés, de a megrendelõ egyéb okokra hivatkozva megtagadja az átvételt, az átadás-átvétel folyamata külön írásos megállapodás hiányában, 3 munkanap elteltével megtörténtnek kell tekinteni.

e.) A megrendelõ a termék átvétele után – a vállalkozó végszámlája ellenében – köteles a jelen ÁSZF 2/g pontja alapján befizetett elõleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjrészt megfizetni.

f.) Amennyiben a megrendelõ a jelen ÁSZF 5/b pontjában írt értesítést követõ 10 napon belül a termék szakszerû elszállításról vagy a beépítés idõpontjáról nem rendelkezik, a vállalkozó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,5 %-a. Amennyiben a megrendelõ a készterméket 90 napon belül sem szállítja el, a vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és megszerzi annak tulajdonjogát akkor is, ha a megrendelõ a megrendelési díjat maradéktalanul megfizette.

g.) Ha a szerzõdés szerinti teljesítés már megtörtént és a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A megrendelõ a saját telephelyén a beépítést követõen köteles átadás-átvételt végrehajtani. A felmerülõ reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelõ reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet. Amennyiben a megrendelõ reklamációja vélhetõen jogos, a vállalkozó gondoskodik a törvényi elõírásoknak megfelelõen, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelõ minõségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelõ köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minõségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

h.) Ha a szerzõdés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A teljesítés után a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. A felmerülõ reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelõ reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet. Amennyiben a megrendelõ reklamációja vélhetõen jogos, a vállalkozó gondoskodik a törvényi elõírásoknak megfelelõen, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelõ minõségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelõ köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minõségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

6. Bontás-beépítés

a.) Amennyiben a megrendelõ a termékek beépítését is kérte, munkatársaink vagy alvállalkozónk egyeztetett idõpontban a helyszínre szállítják a termékeket és elvégzik a régi szerkezet bontását és az új beépítését. (Üres nyílások esetében a bontás elmarad.)

b.) Munkatársunk vagy alvállalkozónk a bontást szakszerûen és a legnagyobb gondossággal végzi. Ennek ellenére – elsõsorban régi téglaépületeknél – elõfordulhat, hogy a bontás folyamán a vakolat sérül és kõmûves javításra van szükség. Ilyen jellegû sérülésért nem vállalunk felelõsséget. A bontás-beépítés nagyobb mennyiség esetén több napig is tarthat. Ilyenkor úgy dolgozunk, hogy éjjelre nyitott nyílás ne maradjon. A kiegészítõkkel együtt beépített nyílászárókat megállapodás szerint takarólécekkel látjuk el. A bontott nyílászárókat elszállítjuk, a beépítés ezzel fejezõdik be.

c.) Amennyiben a megrendelõnek a bontott nyílászárókra szüksége van, ezt a bontás elõtt külön mondania kell. Ennek ellenére lehetséges, hogy minden gondosság ellenére bontás közben a nyílászáró sérül.

d.) A megrendelõnek a beépítés befejezésekor számla ellenében kell kifizetnie vagy átutalnia a bruttó ár fennmaradó 50 %-át.

e.) Az árajánlatban szereplõ beépítési díj egyszeri kiszállási költséget tartalmaz, amennyiben nincs többszöri kiszállás feltüntetve. Többszöri kiszállás esetén, amennyiben arra nem a vállalkozó hibájából kerül sor, az Idex-Ablak Kft. jogosult a többletköltség felszámítására.

f.) A beépítés megkezdésekor, illetve átadásakor a Megrendelõnek, illetve a megbízott mûszaki vezetõnek jelen kell lennie. A beépítés végeztével Teljesítés igazolás készül. Ennek idõpontja a garancia kezdõ idõpontja. Az átadott nyílászárókat a Megrendelõnek kell megvédenie a további sérülésektõl, szükség esetén le kell fóliáznia.

7. Karbantartás:
A Vállalkozó által gyártott nyílászárók minimális karbantartást igényelnek. A mûanyag felületeket és gumitömítéseket oldószerrel vagy súrolószerrel takarítani nem szabad, mosásuk tiszta vagy általános mosószeres vízzel történhet. A vasalat mozgó részeit évente egyszer az olajoskannával megjelölt helyeken 1-2 csepp mûszerolajjal kell megkenni. A hibás mûködtetés gátlót nem szabad kézzel átállítani. Amennyiben a vasalat vagy más elem szorul, nehezen mûködtethetõ, mihamarabb javítást kell kérni, nem szabad törésig vagy másmilyen károsodásig erõltetni.

8. Kötelezettség
a.) Rendeltetésszerû használat esetén az Idex-Ablak Kft. minden általa gyártott szerkezetekre 5 év garanciát vállal ezen belül az elsõ 12 hónapra szavatosságot/jótállást vállal, melynek hatálya a teljesítéskor kezdõdik. Ha a beépítést a megrendelõ végzi a beépítésbõl adódó hibákra az Idex-Ablak Kft. garanciát nem vállal. Garanciális igény benyújtását az Idex-Ablak Kft. csak teljes mértékben kiegyenlített számla esetében köteles elfogadni. A megrendelõ aláírásával elismeri, hogy a termékre jellemzõ kötelezettségekrõl elegendõ és megfelelõ tájékoztatást kapott.

b.) A kötelezettség kezdõ idõpontja a termék átadás-átvételének idõpontja.

c.) A megrendelõ a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban fényképek mellékletében köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelõ reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet. Amennyiben a megrendelõ minõségi kifogása vélhetõen jogos, a gyártó gondoskodik a törvényi elõírásoknak megfelelõen a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelõ minõségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelõ köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minõségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

d.) A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelõsség alól, ha a vevõ a terméket nem megfelelõen szállítja, vagy nem szakszerûen építi, vagy építteti be, vagy a karbantartást nem, vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerûen használja a termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelõsség alól, nem a vállalkozó okozta balesetbõl adódó kárnál, elemi kárnál, valamint idegenkezû rongálásból eredõ kárnál. Mentesül továbbá, ha a vevõ nem megfelelõ körülmények közé építi, vagy építteti be a termékeket, erõs párakicsapódás, vakolásból eredõ hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszínezõdések esetén. A jótállás nem vonatkozik üvegtörésre. A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vevõ felé való teljesítés után keletkezett.

e.) A megrendelõ jótállási igényét ügyfélszolgálatunkon személyesen, telefonon vagy e-mailben jelentheti be.

9. Jogviták
A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsõdlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végzõdik, a felek elfogadják a Bíróság illetékességét. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a megrendelés szabályai illetõleg a Ptk. rendelkezései az irányadóak.